Adatvédelmi Nyilatkozat
 
Jelen szabályozás a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) figyelembe vételével, az ott leírtak betartásával készült.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően a KMFAP (jelen honlap tulajdonosa, és egyben a honlapon elérhető szolgáltatás üzemeltetője) adatkezelőnek minősül.

A KMFAP kizárólag olyan adatokat kezel, melyeket közvetlenül Ön ad meg részünkre, szolgáltatásunk igénybevétele vagy kapcsolatfelvétel okán, a honlapon elhelyezett űrlapok beküldésével, vagy közvetlenül történő megkeresés (e-mail, telefon) vagy személyes megkeresés során.

A KMFAP az Ön adatait kizárólag azon címen használja, hogy Önnel mint ügyfelével, leendő ügyfelével a kapcsolatot tarthassa. Ez az adatkezelés egyetlen célja.

A KMFAP az alábbi adatok megadását kéri Öntől a kapcsolatfelvétel során: név, e-mail cím, telefonszám.

A KMFAP a kapott adatokat 10 napig őrzi, ezután azok törlésre kerülnek.

A KMFAP kijelenti, hogy a weboldal felhasználói által nyújtott személyes adatokat, információkat az adatvédelmi szabályok tiszteletben tartásával adatkezelőként saját maga kezeli. Az adatkezelés során az Ön által önként szolgáltatott adatokhoz kizárólag a KMFAP olyan alkalmazottai férhetnek hozzá, akiknek az munkaköri kötelezettsége.

Az adatvédelmi törvénnyel összhangban Ön tájékoztatást kérhet a személyes adatai kezeléséről.

Ön jogosult arra, hogy személyes adatait frissítse, módosítsa, illetve kérje azok törlését, valamint tiltakozhat az adatainak kezelése ellen, a weboldalon jelzett elérhetőségek útján.
A KMFAP fenntartja a jogot, hogy a honlap mindenkori tartalmát korlátozás, értesítés nélkül megváltoztassa.

A felhasználó kötelezi magát arra, hogy a szolgáltatás igénybevételével nem küld olyan adatot, üzenetet, amely ellentétes a) bármely jogszabállyal, nemzetközi egyezménnyel, b) az Internet-szolgáltató hálózati visszaélések tilalmáról rendelkező irányelvében foglaltakkal, c) bármilyen általánosan elfogadott Internet-szabállyal, d) a jóerkölcs követelményeivel.

A felhasználó továbbá kötelezi magát arra, hogy a szolgáltatás igénybevételével tudomására jutott személyes adatokat jogosulatlanul harmadik személynek nem hozza tudomására.
Tudomásul veszi, hogy ezen kötelezettségek megszegéséből erdő kárért felelősséggel tartozik. 

Felügyeleti Hatóság

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
www.naih.hu