Tagsági szabályok
 

A Jeruzsálemi Szent János Szuverén Máltai Lovagrend Autonóm Perjelségek Szövetsége (KMFAP) Tagsági szabályai

A Lovagrend és a Lovagok

Egy csoport, vagy szervezet értékét és minőségét egyes tagjainak értékével és minőségével szokták mérni. A külvilág általában nem a csoport legjobb tagjának minősége és viselkedése alapján ítél, hanem a csoport legszerényebb képességű tagjának minősége és viselkedése alapján. A csoporthoz tartozás fontossága rendszerint nagyon korán tudatosodik az emberekben, mert ez tekintélyt, megbecsülést és büszkeséget kölcsönöz a csoporthoz tartozóknak. De a csoport, vagy szervezet csak akkor működik jól és hatékonyan, ha szilárd elveket rögzít és szabályokat fektet le, amelyek kötelező érvényűek a tagok számára.

A fenti alapigazságok fokozottan érvényesek a történelmi örökséget, erkölcsi értékeket és hagyományokat továbbvivő szervezetekre és azok tagjaira. Ez esetben a tagsággal óriási felelősség jár, amelynek tudatában kell lennie minden egyes tagnak.

Ezen kritériumok fokozottan vonatkoznak a Máltai Lovagrendre és tagjaira, Lovagokra, Dámákra. Hűnek lenni a dicső múlthoz és megfelelni a mai kor követelményeinek is. Ezt várja el a Jeruzsálemi Szent János Szuverén Máltai Lovagrend Autonóm Perjelségek Szövetsége minden egyes tagjától szerte a világon, tartozzon bármelyik nyelvi vagy területi perjelséghez.

A Lovagrend és a Lovagok, Dámák közötti viszonynak több vonását szükséges megemlíteni: Hierarchikus, történelmi múltjának megfelelően. Bensőséges, az összetartozás erős köteléke által. Büszkeséget teremtő, a dicső elődöknek köszönhetően. Cselekvésre, segítségnyújtásra késztető a Lovagrend történelmi küldetésének értelmében. S talán a legfontosabb a kölcsönös felelősség, amely áthatja és irányítja tagjainak életét, tevékenységét, szellemiségét.

Ezeket az elveket és eszmeiséget foglalták össze elődeink, amikor megalkották Rendünk Lovagi Erkölcsi Kódexét.

A lovagi tízparancsolat

1. Fogadd el a Rend vezetőségét és érvényes parancsait!

2. Védd meg a Rend érdekeit jó és rossz napokban egyaránt!

3. Tiszteld embertársaidat és az emberi méltóságot, légy megértő az emberi gyengeséggel és lépj fel a gyengék védelmezőjeként!

4. Szeresd és tiszteld hazádat, tartsd be törvényeit, legyél méltó polgára!

5. Legyél rendíthetetlen az igazságtalansággal szemben!

6. Harcolj az alantas emberi ösztönök és a gonoszság ellen, törekedj a szeretetre és légy humánus az élet minden területén!

7. Teljesítsd odaadóan kötelességeidet, összhangban Isten törvényeivel!

8. Legyél a tisztesség, a becsületesség, az emberség és a tolerancia példaképe szavakban és tettekben egyaránt!

9. Légy nagylelkű, segítsd és támogasd bőkezűen a rászorulókat!

10. Legyél a jog és igazság szószólója. Légy büszke Lovag mivoltodra, és soha ne felejtsd el az ezzel járó kötelezettségeidet. Élj úgy, hogy méltó legyél a Lovagrend dicső múltjához és nagyszerű elődeihez, a Máltai Lovagokhoz.

A Lovagrend hierarchiája:

Magisztrátusi Nagy Tanács, amelynek tagjai az Igazság Lovagjai, Szerzetes-lovagok, a Ciprusi rend nagykancellárja, nagyperjelek, nemzeti perjelek, nemzeti rendtartományi vagy területi vezetők. E testület jogosult megválasztani a Nagymestert.

- Nagymester / Grand Master (Uralkodó Herceg / Prince)

- Nagymester általános helyettese / Lieutenant General

- Nagyperjelek / Grand Priors - a Nagyperjelségek élén / Grand Priory

- Perjelek / Priors - a Perjelségek élén / Priory

- Kommendatúrák – általában a Lovagparancsnokok vezetik

- Bailiff, a Bailiwick élén / Területi vezető a Rendtartomány élén

A Lovagrend ezen kívül számos speciális funkciót betöltő intézénnyel, szervezettel rendelkezik, amelyek közül a legfontosabb a Lovagrend állama és annak kormánya.

A Lovagrend személyi összetétele, tagsági formák:

1. Lovagjelölt / Postulant:

Lovagrendi tagságra elfogadott jelentkező, két lovag javaslata alapján, aki eleget tett a tagsági eljárás minden feltételének, legalább harminc napra lovagi posztulánsnak tekintendő és az marad addig, amíg avatási ceremónia keretében, ünnepélyesen be nem iktatják a Szövetség Lovagjaként, vagy Dámájaként.

2. Lovagok és Dámák / Knights and Dames:

A Lovagrend minden beiktatott tagja a Lovagrend teljes jogú Lovagjának, vagy Dámájának tekintendő, függetlenül a Lovagrendbeli besorolásától vagy rangjától. A Lovagi tagság csak kizárás által szűnik meg, amely akkor következik be, ha a Lovag vagy Dáma a Lovagrend eszmeiségéhez méltatlan magatartást tanúsít, vagy vét az országa törvényei ellen és büntető eljárásban elítélték.

A Lovagrend tagjai a következő lovagi osztályokba vannak besorolva:

3. Az Igazság Lovagjai és Dámái / Knights and Dames of Justice

Nemes ősökkel rendelkező személyek, akik örökletes lovagi jogok birtokosai, vagy a Lovagrend által adományozott Nemesi Elismeréssel rendelkező személyek, akik számára a speciális Magisztrátusi Dekrétum örökletes lovagi jogokat adományozott.

4. Szerzetes Lovagok / Professed Knights

Azok a Lovagok, akik szerzetesi és szegénységi fogadalmat tettek a Nagymester előtt. 

5. Apródok - és Apródkisasszonyok / Squire és Damsel

Lehetőség van arra, hogy a lovagrend tagjainak 6 - 18 életkorú gyermekeit - külön kérésre  - apródokká illetve apródkisasszonyokká avassuk ünnepélyes körülmények között. Szerepük többek között az, hogy a ceremóniákon és más lovagi eseményeken közreműködjenek a Lovagok és Dámák mellett bizonyos rájuk bízott  feladatokat ellátva.

Lovagi rendfokozatok:

A Lovagrend összes tagja, tekintet nélkül a besorolására, beiktatott Lovag és Dáma. A személyes érdemek vagy a Lovagrend számára nyújtott szolgálatok alapján a Lovagok vagy Dámák előléptetésben részesülhetnek, és ekkor megkapják a soron következő rangfokozatot.

A Máltai Lovagrend (KMFAP) Lovagi Rangfokozatai növekvő sorrendben a következők (magyar/angol nyelven és az elfogadott rövidítéssel):

- Lovag és Dáma / Knight and Dame (KM-DM)

- Lovagtiszt és Dámatiszt / Knight Officer and Dame Officer (KMO-DMO)

- Lovagparancsnok és Dámaparancsnok / Knight Commander (KC) and Dame Commander (DC)

- Lovag Nagytiszt és Dáma Nagytiszt / Knight Grand Officer (KGO) and Dame Grand Officer (DGO)

- Nagykereszt Lovagja és Nagykereszt Dámája / Knight Grand Cross (KGC) and Dame Grand Cross (DGC)

- Nagy Nyakék Lovagja / Knight Grand Collar – (GC),

amelyet kizárólag a mindenkori Nagymester / Uralkodó herceg viselhet, egy időben mindig csak egy személy. Kivételes esetekben államfőknek, uralkodóknak kitüntetésként adományozható.

A Lovagrend által adományozható kitüntetések:

- Dicsőségért Érdemrend arany, ezüst és bronz fokozata – Medal of Merit

- Humanitárius Érdemrend

A Magyar nagyperjelség által adományozható kitüntetések:

- Dicsőségért Érdemrend arany, ezüst és bronz fokozata – Medal of Merit

Avatáskor a Lovagokat felruházzák azzal a joggal, hogy viselhessék a Sir megszólítást, a Dámák pedig a Lady megszólítást, - a Nagymester már így szólítja meg a zsámolyról felálló felavatott személyt - amelyet szóban a keresztnevük elé téve viselnek egész életükben így például: Sir Alexander és Lady Marina.

Írásban a következő elfogadott formula terjedt el: Sir Alexander Milesz és Lady Marina Klézl. Csak a felavatott személy jogosult erre a megszólításra, házastársa nem, csak ha őt is felavatták. (Ez a szabály eltér az angol arisztokrácia megszólítási szokásaitól és gyakorlatától, mert a lovagi tagság nem nemesi címnek felel meg, amibe beleszületnek az emberek, hanem saját érdem szerint szerzett elidegeníthetetlen cím és rang.)

A fegyelem követelménye a Lovagrendben:

Elvárható, hogy minden Lovag és Dáma tartsa be a lovagi esküt és a Lovagrend fegyelmi szabályait, ily módon tiszteletben tartva:

- a Lovagrendet
- a Lovagtársait és Dámatársait,
- a társadalmat és tagjait
- és saját személyét

A lovagi eskü, amelynek angol nyelvű változatát a beiktatási ünnepségen írja alá a posztuláns, a következőket tartalmazza:

Alulírott, a Jeruzsálem Szent János Szuverén Máltai Lovagrend Autonóm Perjelségek Szövetsége felavatott tagja (Lovag/Dáma) esküszöm és

- Ígérem, hogy hűségesen betartom a Rend Alapszabályát, amelyet ismerek.

-Ígérem, hogy lojális maradok a Rend Nagymesteréhez, s rajta keresztül a Rend többi tisztségviselőjéhez, a Rendet érintő ügyekben, fegyelmezetten és lovaghoz illő magatartással követem utasításaikat,

- Ígérem, hogy szóval és tettel támogatom és megvédem a Lovagrend tekintélyét, amelyhez van szerencsém tartozni, és hűséges leszek dicső hagyományaihoz.

- Ígérem, hogy mindig szem előtt tartom azokat a nemes célokat, amelyeket a Rend kitűz a társadalmi békesség, haladás és tolerancia jegyében,

- Ígérem, hogy teljesítem a státuszomból adódó kötelezettségeimet és vállalt feladataimat,

- Ígérem, hogy a Rend lovagjaihoz és Dámáihoz méltó életvitelt folytatok, a lovagi szabályok betartásával.

- Ígérem, hogy példamutatóan megtartom vallásom előírásait és hazám törvényeit,

-Ígérem, hogy szóval és tetteimmel megvédem és támogatom a dicső múltú és nagy tekintélyű Lovagrendet, amelyhez büszkén tartozom,

- Ígérem, hogy követem a Rend humánus értékrendjét, ennek szellemében segítem a rászorulókat, embertársaimat, aktívan részt veszek a Lovagrend jelentős karitatív munkájában, lehetőségeimnek megfelelően.