VIII-IX. fejezet
 

VIII. Fejezet 
A NAGYMESTER UTÓDLÁSA
1. Bekezdés.- A Nagymester halála vagy mentális alkalmatlansága esetében, amennyiben megfelelő módon nevezték ki és állapították meg az Altábornagyot, akkor ő hívja össze a Miniszteri Kamara gyűlését, majd a megfelelő szertartási követelményeket követően magára vállalja a nevezett gyűlés előtt az Altábornagy Régens kötelezettségeket és összehívja a Nagy Magisztrátusi Tanácsot választási célból hat hónapnál rövidebb időn belül.
2. Bekezdés.- A Nagymester halála vagy mentális alkalmatlansága esetében, amennyiben még nincs megfelelően kinevezett és megállapított Altábornagy, a Miniszteri Kamara megválaszt egy ideiglenes Elnököt a nevezett Miniszteri Kamara élére.
Az ideiglenes Elnök kötelezettségei arra irányulnak, hogy kezelje a Szövetség Kormányzásának legsürgősebb és halasztást nem tűrő kérdéseit, valamint hogy a lehető legrövidebb időn belül összehívja a Nagy Magisztrátusi Tanácsot az új Nagymester megválasztása céljából, hogy betöltsék a megüresedett Magisztrátusi Széket. A Nagy Magisztrátusi Tanács összehívásának határideje nem lehet hosszabb, mint négy hónap.
3. Bekezdés.- Az újonnan megválasztott Nagymester összehívja az Általános Káptalan tanács gyűlését vagy egy Ceremóniát, mely nevezett gyűlés alatt nyilvánosan és az Ökumenikus Tanács tagjainak jelenlétében leteszi a hűségesküt a Szövetség iránt, valamint megesküszik, hogy védelmezi a Szövetség jólétét és folytatja a Szövetség céljainak elérését a Rend alapító atyáinak szándékai szerint.
A Hűségesküt letételét követően az újonnan kinevezett Altábornagy, a Miniszteri Kamarák Miniszterei, az Általános Káptalan tanács tagjai, a Szuverén Rend tagjai, a Szövetség kormányzati előkelőségei és minden jelenlevő Dáma és Lovag engedelmességi esküt tesz az újonnan beiktatott Nagymesternek.
a) Az új Nagymester első tette, hogy megnevezi részben vagy egészben a Szövetség kormányzati előkelőségeit a pozícióikban vagy kinevezi azok utódait részben vagy egészben a Szuverén Rend szerkezete számára. Minden, hivatalából távozó előkelőséget, ami örökös jogokból ered, nem szükséges megerősíteni és nem távolíthatóak el.
4. Bekezdés.- Ha a hivatali ideje alatt a Régens úgy ítéli meg, hogy megfelelőbb és szükséges lenne a Szövetség számára, hogy egy Nagymester irányítsa, jogait és kiváltságait kihasználva összehívja az Általános Káptalan tanács ünnepélyes gyülekezetét és hivatalosan is felölti a nevezett gyülekezet előtt a Nagymester címet.

IX. Fejezet 
EGYESÜLETEK BEFOGADÁSA A SZÖVETSÉGBE
1. Bekezdés.- Bármilyen olyan Autonóm Perjelség befogadása a Szövetség sorába, amely korábban nem tartozott semmilyen Örökös Parancsnokság vagy a Lovagrend bármely más hasonló Egyesülete alá csakúgy, mint a jogainak elismerése a Szövetség egyik ágaként, vagy bármilyen Kulturális, Humanitárius, Jótékonysági vagy Filantróp Egyesület befogadása, valamint jogainak elismerése a Szövetség részeként az eljárási szabályok és szabályzatok előírásai és teljesítése szerint kerül szabályozásra, figyelembe véve minden különleges körülményt, amelyet minden esetben a Nagymester köt ki.
2. Bekezdés.- A jelen Alkotmány vagy bármely további, a Nagymester által megfelelően kinyilvánított és elhatározott kiegészítésének félreértett értelmezése, vagy bármilyen véleménykülönbség fegyelmi téren, mely felmerülhet a Szövetség Kormányzata és egy Autonóm Perjelség vagy Örökös Parancsnokság, vagy a Szövetség alá tartozó, a Lovagrend más hasonló Egyesülete, vagy a Szövetség bármilyen más kulturális, humanitárius, jótékonysági vagy filantróp egyesületi tagja között, a Szövetség Miniszteri Kamarája elé kerül megoldás végett. A Szövetség Miniszteri Tanácsának ilyen ügyekben hozott határozatai, a Nagymester engedélyével láttamozva, véglegesnek tekintendők.