XIII-XV. fejezet
 


XIII. Fejezet
A SZÖVETSÉG NAGY MAGISZTRÁTUSI TANÁCSA

1. Bekezdés.- A Nagy Magisztrátusi Tanács a Szövetség alábbi előkelőségeiből áll:
a) Nagymester
b) Altábornagy
c) Szerzetes Lovagok Dékánsága
d) Minden örökös Lovag
e) Minden Nagyperjelség, Perjelség és Nemzeti Jogtartomány
2. Bekezdés.- A Nagy Magisztrátusi Tanácsnak két fő feladata van, egyik tanácsadó, a másik a választó feladat, az alábbiak szerint:
a) Tanácsadó feladat: Ennek a Tanácsnak az a küldetése, hogy véleményezze, támogassa és tanácsokkal segítse a Nagymestert a Szövetség életének létfontosságú ügyeiben.
A Tanács továbbá jaslatokat tehet a Nagymesternek jóváhagyásra törvénykezési elképzelésekre vagy más jellegű tervekre és kezdeményezésekre vonatkozóan.
b) Választási (elektori) szerep: A Nagymester halála vagy mentális alkalmatlansága esetén a megfelelően összehívott Tanács kötelessége az új Nagymester megválasztása. Erre a célra a határozatképességhez szükséges a tagok 60%-a és az új Nagymestert egyszerű szavazattöbbséggel, a szavazatok 50% + 1 szavazattal választják meg.

XIV. Fejezet 
A SZÖVETSÉG MINISZTERI KAMARÁJA

1. Bekezdés.- A Miniszteri Kamara célja a Nagymester segítése a Szövetség kormányzásában.
2. Bekezdés.- A Szövetség Miniszteri Kamarájának összetétele változó az Állam szükségleteinek megfelelően és korlátozott létszámú Lovagokat vagy Dámákat a Nagymester felkér a Miniszteri Kamara tagjaiként való szolgálatra, ők a Szövetség Miniszterei.
a) A Szövetség minden Lovagja és Dámája azonos hozzáféréssel rendelkezik minden kormányzati felelősséghez.
b) A három szükséges követelmény ahhoz, hogy egy Lovagot vagy Dámát bizonyos kormányzati feladatra kinevezzenek, az alábbiak:
1- Személyes hajlam és képesség.
2- A jelölésre alkalmas szakmai tapasztalat.
3- A Szövetségen belül tagsági rangidősség.
3. Bekezdés.- A Miniszteri Kamarában a Minisztereken kívül lehetnek Helyettes Miniszterek vagy Államtitkárok, a szerkezettől és összetételtől függően.
4. Bekezdés.- A Miniszteri Kamara kollégiumként működik tanácskozásai során. A Miniszteri Kamara által elfogadott döntéseket relatív szavazattöbbséggel hozzák a jelenlevő miniszterek és a megbízott szavazók, de minden esetben a nevezett döntések a Nagymester jóváhagyásának és ratifikálásának tárgyát képezik.
5. Bekezdés.- Az egyéni tapasztalatnak megfelelően a Minisztert kijelölhetik különleges feladatokra, és felruházhatják bizonyos fokú jogosultsággal, hogy a Miniszteri Kamara javára eljárjon.
6. Bekezdés.- Bármely Lovag vagy Dáma meghívást kaphat, hogy részt vegyen a Miniszteri Kamara gyűlésén, annak teljes időtartamára vagy egy részére, a szakmai tapasztalataik vagy más különleges okok függvényében, ami indokolttá teheti részvételüket.
7. Bekezdés.- Bizonyos körülmények között a Nagymester engedélyezheti és levezetheti a Miniszteri Tanács döntéseit levelezés, telefonos konferenciabeszélgetés vagy más alkalmas elektronikus média révén is. Az ily módon a jelenlevők relatív szavazattöbbségével meghozott döntései, amikor a Nagymester jóváhagyja és ratifikálja, egyenlő értékűek azokkal, melyeket a hagyományos és előírt módon összehívott gyűlésen hoztak meg és fogadtak el.
8. Bekezdés.- A Miniszteri Kamara Miniszerei, a Tanácsban elfoglalt rangjuk függvényében mindig kimagasló pozíciót foglalnak el minden Állami rendezvényen és szertartáson a Nagymester bal oldalán.

XV. Fejezet
A SZÖVETSÉG NAGY MAGISZTRÁTUSI BÉKEBÍRÓSÁGA
1. Bekezdés.- A Nagy Magisztrátusi Békebíróság a Szövetség minden belföldi ügyének bíróság és konfliktusegyeztető a kül- és belföldi vitás esetek számára. Továbbá minden esetben önhatalmú bíróság.
2. Bekezdés.- A Nagy Magisztrátusi Békebíróság Elnöke egy kitűnő, nemzetközi hírnevű jogász kell, hogy legyen, a Miniszteri Kamara Miniszterének rangjában.
3. Bekezdés.- Bármilyen követelés vagy vád a Szövetség egy Lovagjával vagy Dámájával szemben ezen bíróság elé kerül annak Elnöke ítélkezésére. A Lovag vagy Dáma, aki ellen a követelést vagy vádat bemutatják, jogosult kiválasztani és kijelölni egy Lovag- vagy Dámatársat, aki a védelmében eljár.
4. Bekezdés.- A Nagy Magisztrátusi Békebíróság által hozott esetleges ítélet ellen Kegyelmi Kérvény nyújtható be a Nagymesterhez, akinek a döntései véglegesek és visszavonhatatlanok.
5. Bekezdés.- A fegyelmi büntetések, a szabálytalanság vagy áthágás súlyosságának függvényében, amelyeket a Nagymester vagy a Nagy Magisztrátusi Békebíróság alkalmazhat, az alábbiak:
a) Intés
b) Lefokozás
c) Felfüggesztés a tisztségből
d) Kitiltás vagy kizárás.
6. Bekezdés.- A Szövetségnek és Alkotmányának tett hűségeskü, a Beiktatási Szertartás során minden Lovag és Dáma számára egy Szuverén Állam állampolgárának sajátos minősítését biztosítja anélkül, hogy ez megtagadná, gátolná vagy befolyásolná eredeti nemzetiségüket.
a) Ebben a minőségben a Szövetség állampolgárai, minden Lovag vagy Dáma, akinek bármilyen panasza vagy követelése van egy Lovag- vagy Dámatársa, vagy a Szövetség ellen a Szövetséget érintő okok miatt, az ilyen panaszt vagy követelést a Szövetség Nagy Magisztrátusi Békebírósága elé kell vinnie.
Bármilyen kísérlet az ilyen Lovag vagy Dáma részéről arra, hogy ilyen ügyet származási országának bírósága vagy bármilyen idegen nemzet bírósága elé vigye, automatikusan a Szövetség soraiból való kizárását eredményezi visszkereseti jog vagy fellebbezés nélkül, valamint visszafogadásának megakadályozását természetes élete időtartamára.
7. Bekezdés.- Igény esetén a Nagy Magisztrátusi Békebíróság eljárhat nemzetközi viták közvetítőjeként vagy döntő bíróságként.
8. Bekezdés.- A Nagy Magisztrátusi Békebíróság más szolgálatot is végez a Szövetség, mint Állam számára, az alábbiak szerint:
a) Közjegyzői feladatok
b) Jogi tanácsadás a Magisztrátusi Szék és a Kormány számára
c) Iktatási feladatok a Szövetség és a Szövetség Állama alá tartozó minden cég és intézmény minden hivatalos eljárása és jegyzőkönyve esetében