XIX-XXI. fejezet
 

XIX. Fejezet 
A SZÖVETSÉG ÖKUMENIKUS TANÁCSA

1. Bekezdés.- A vallási hiedelmek mély tiszteletben tartásának és minden ember választási szabadságának kiemelkedő elveit a Szövetség Ökumenikus Tanácsa fejezi ki.
2. Bekezdés.- Az Ökumenikus Tanácsot a szerzetes lovagok dékánja és a Nagymester által kijelölt, különböző vallások képviselői és egyházi személyek alkotják, a Nagymester elnökletével.
3. Bekezdés.- Az Ökumenikus Tanács a Szövetség és a Nagymester tanácsadó szerve, tagjai pedig az adott vallás Lovagjai és Dámái szellemi vezetőinek minősülnek.
4. Bekezdés.- Az Ökumenikus Tanács javaslatokat mutathat be a Nagymesternek annak érdekében, hogy gazdagítsák a Szövetség minden Lovagjának és Dámájának szellemiségét, gondoskodva a megfelelő vallási iránymutatásról a helyes és megfelelő káplánokkal együtt a Szövetség minden tagja számára, mindenkinek a saját vallása, hite vagy meggyőződése szerint.
5. Bekezdés.- Az Ökumenikus Tanács megteszi a szükséges intézkedéseket, hogy biztosíthassa a megfelelő szolgálatokat és vallási szertartásokat a Szövetség soraiban jelenlevő minden egyes vallási csoport számára.
6. Bekezdés.- Az Ökumenikus Tanács Tagjai a Szövetségen belül Magasrangú Előkelőségeknek számítanak és mindig kiemelkedő helyet foglalnak el közvetlenül a Nagymester jobb oldalán az Állami rendezvényeken és szertartásokon.

XX. Fejezet 
A SZÖVETSÉG SZERKEZETE

1. Bekezdés.- A Szövetség az Autonóm Történelmi Nagyperjelségek, a nyelv szerinti Nagyperjelségek, nemzeti Perjelségek és Joghatóságok egyesülése és szövetsége alkotja. A Szövetség belső szerkezete az alábbiak szerint épül fel:
a) Szerkezeti célból minden nyelv szerinti Nagyperjelség területi Perjelségekre és/vagy területi Joghatóságokra osztható, amikor szükségesnek ítélik meg.
b) Szerkezeti célból a Nagyperjelségek, nemzeti Perjelségek vagy Joghatóságok tagjai az állandó lakhelyük szerinti nemzeti szerv irányítása alá tartoznak.
c) Minden Nemzeti Perjelség számos Joghatóságra osztható
d) Minden Joghatóság számos Parancsnokságra osztható

XXI. Fejezet 
A PERJELSÉGEK, JOGHATÓSÁGOK ÉS PARANCSNOKSÁGOK IRÁNYÍTÁSA

1. Bekezdés.- Minden Nagyperjel, Perjel, Tiszttartó vagy Parancsnok egy tanácsot elnököl és annak segítségével működik, melynek tagjait ő nevezi ki, megfelelő számú tanácsossal, ami eleget tesz a saját adminisztrációja szükségleteinek és igényeinek. Ezeknek a Tanácsoknak az összetétele és tevékenysége a közvetlen felettes irányítása alá tartoznak.
2. Bekezdés.- A jelen fejezet 1. Bekezdésében leírt Tanácsoknak évente legalább egyszer össze kell ülniük, vagy amikor az elnökük szükségesnek tartja.
3. Bekezdés.- A Szövetség nyelv szerinti Nagyperjelségének vezetője tagja az őt segítő Tanácsnak és ex-officio elnökli azt.
4. Bekezdés.- A Nemzeti Perjelség Perjele tagja az őt segítő Tanácsnak és ex-officio elnökli azt.
5. Bekezdés.- A Tiszttartó tagja az őt segítő Tanácsnak és ex-officio elnökli azt.
6. Bekezdés.- A Parancsnok tagja az őt segítő Tanácsnak és ex-officio elnökli azt.
7. Bekezdés.- A nyelv szerinti Nagyperjelség Perjele, a Nemzeti Perjelség Perjele, a Joghatóság Tiszttartója és a Parancsnokság Parancsnoka köteles ex-officio elnökölni saját megfelelő Általános Káptalan tanácsát, aminek évente legalább egyszer össze kell ülnie, vagy amikor csak az elnök szükségesnek tartja.