A Máltai Lovagrend (KMFAP) 31. Lovagavatási ceremóniája a Bajmóci Várban (Szlovákia)
 

A lovagavatás mind a mai napig megőrizte több évszázadra visszanyúló nemes hagyományait, jelképeit, a lovagok jellegzetes öltözetét változó korunkban is. Tradíciók nélkül gyökértelenebb és sivárabb lenne az emberek élete. Kivételes alkalom, amikor a vendégek betekintést nyerhetnek a lovagavatás ünnepélyes pillanataiba és a lovagi élet máig misztikum övezte világába, amely mindig is élénken foglalkoztatta a kívülállókat. A Rendhez való tartozás jogos büszkeséggel tölti el a tagokat, - ami egyben kötelezettséget is ró rájuk – akik humánus értékrendjük, egyéni kvalitásaik és érdemeik, illetve az adott ország társadalma érdekében nagylelkűen végzett munkájukkal érdemelték ki a lovagrendi tagságot.

2017. június 23-án egy különleges helyszínen, a szlovákiai Bajmóci várban (Zámok Bojnice – Bojnice Castle) került sor a Jeruzsálemi Szent János Szuverén Máltai Lovagrend Autonóm Perjelségek Szövetsége (KMFAP) Szlovák és Magyar Nagyperjelségei közös lovagavatási és kitüntetési ceremóniájára.  

Ez a csodálatos középkori vár a történelem különböző időszakaiban fontos események színhelye volt. Különleges építészete és tökéletes helyreállítása eredményeképpen olyan, mint egy igazi mesebeli vár, ahol pezsgő élet zajlik, és hamarosan megpillanthatjuk a lakóit. A várkapu előtt óriási, több, mint 500 éves hársfa áll, amelyet villám is sújtott, de úgy látszik elpusztíthatatlan. Az emléktábla szerint Mátyás királynak ez volt a kedvenc fája, gyakori bajmóci látogatásai idején, s a fa alatt ülve fogalmazta meg és diktálta le írnokának országa törvényeit.

Nos, ebben a páratlan történelmi környezetben és a rendkívüli szépségű épület elegáns Hunyadi termében tartotta 31. nemzetközi lovagavatási ceremóniáját a Szent János Rend.

   

 

5 kontinens 13 országából (Szlovákia, Magyarország, Portugália, USA, Angola, Málta, Olaszország, Törökország, Cseh Köztársaság, Ausztria, Ausztrália, Hongkong, Szingapúr) érkeztek az avatandók és vendégeik a színvonalas eseményre, kiemelve a Szingapúri jelölteket és a velük érkezett népes delegációt, továbbá Ausztrália legelső lovagjelöltjét is itt avattuk Máltai lovaggá. 

Lovaggyűlés 

Az avatási ceremóniát megelőző lovaggyűlésen a jelöltek megismerkedtek a Rend legfőbb vezetőivel. Méltatásuk az ajánlók feladata volt ezúttal is, akik hangsúlyozták a posztulánsok kvalitásait, érdemeit, amelyek által méltóvá váltak, hogy tagjai legyenek a Máltai Lovagrend, illetve a Szuverén Ciprusi Lovagrend rangos családjának, s a modern korban tovább vigyék a tiszteletre méltó elődök örökségét és öregbítsék a Rend dicső múltját.

A Lovagrend és a Rendi Állam legfontosabb célkitűzéseinek, felépítésének, kiemelkedő eseményeinek, diplomáciai tevékenységének bemutatása lényegi része az un. „Lovagi virrasztásnak”, amely a Lovagrend alapítása óta létező hagyomány és megelőzi a lovagavatást. A Lovagrend legfontosabb tevékenysége a XXI. században a humanitárius munka, a rászorulók, a társadalom szélére szorult emberek, gyermekek, árvák érdekében, amelyet a „FEMERAID International” országonként felállított szervezeti egységei (units) végeznek a világ különböző részein. Ez a kérdés mindig kulcsfontosságú helyet foglal el a prezentációban is.

A jelenlevők tájékoztatást kaptak arról is, hogy megalakult a „FEMERAID International Air Rescue” szervezet, amelynek repülőgépei Angolában, Dél Afrikában és Máltán teljesítenek szolgálatot. Az új szervezet hetente megjelenő hírlevélben – Weekly Medical Alert – tájékoztatja a Lovagrend tagjait a világon bekövetkezett katasztrófákról, járványokról és egyéb tragikus eseményekről és az azzal kapcsolatos tudnivalókról és teendőkről. 

Lovagi virrasztás (Watch of Arms) 

Közös meditálással zárult a lovagjelöltek első találkozása, amely mindig lélekemelő a számukra. Készülve az avatás közelgő pillanatára a lovagi jelképek és rekvizitumok segítségével felidézik a múltbéli hagyományokat és szokásokat és átvehetik a lovagjelölti diplomájukat és az évezredes, de ma is érvényes lovagi etika 10 Parancsolatba foglalt követelményeit. 

Lovagavatási szertartás – Hunyadi terem (Hunyady's Hall) 

Június 23-án kora este a vár Hunyadi termében már minden a helyén volt a kezdéshez. A kastély gyönyörű és tekintélyes méretű díszterme a Máltai és Ciprusi Rend zászlódíszébe öltözött, amelyet kiegészített a jelenlévők nemzeti zászlóinak sora.

Az avatási szertartás 18.00 órakor vette kezdetét, amit a teremben ülő vendégek már nagyon vártak. Megszólaltak a fanfárok, a bevonulási zenére a lovagjelöltek érkeztek a terembe és foglalták el helyüket, mint legfontosabb szereplők, az első sorokban. Utánuk léptek a terembe a Pro Deo State University által adományozandó díszdoktori cím várományosai. Majd a Lovagrend lovagjai és dámái foglalták el helyüket. A Lovagi Állam kormányának tagjai növekvő rangsorban vonultak be, utoljára H.M.E.H. Prince José a Rend Nagymestere és Lady Isabel

       

A szlovák, a magyar, a Máltai és Ciprusi lovagrendi zászlók bevonulásához igazodva hangzottak el a himnuszok. 

A Nagymester vendégekhez intézett köszöntőjét követően megemlékeztünk az elhunyt lovagtársainkról és azokról, akik betegségük miatt nem lehettek jelen. Mindannyiukért hangzott el Schubert, Ave Maria csodálatos dallama a híres szlovák szoprán, Andrea Dankova előadásában.  

A Nagymester – szokás szerint – beszédet intézett a lovagjelöltekhez, amelyben szólt a remény jelentőségéről és a nők fontos szerepéről, amely segíthet a világ jobbá tételében, ezért a Rend kiváló munkát végző hölgy tagjait állította a többiek elé példaképül. 

A lovagrend tagjai különböző vallási felekezetekhez tartoznak, ez a vallási pluralizmus a Magisztrátus vallási tanácsa tagjainak összetételében is híven tükröződik. A lovagi rekvizitumok és jelképek megáldása az összes vallás nevében történt: Sir Mgr. Pavol Zemko, magisztrátusi káplán a Rend vallási tanácsának tagja szlovák nyelven mondta el áldását. 

A ceremónia gazdag zenei programjának csúcspontja most is Puccini Tosca imája volt, Andrea Dankova tolmácsolásában, igazi lelki és zenei élményt nyújtva a lovagjelölteknek közvetlenül az avatás előtt és a termet zsúfolásig megtöltő vendégeknek.

A posztulánsok eskütétele után 12 Máltai lovagjelöltet és 1 dámajelöltet avatott fel a Nagymester a keresztapa, vagy keresztanya felkérésével, a jelenlévő dámák és lovagok (mintegy 30 fő) asszisztenciájával, hagyomány által meghatározott szigorú protokoll szabályok szerint ebben a sorrendben: a lovagi eskü aláírását és a zászlócsókot három kardérintés követte, majd a fehér nyolccsúcsú Máltai nyakkereszt felkötése (hölgyeknek mellre tűzött masnis kereszt) – mint a védelmet nyújtó pajzs stilizált jele, a piros lovagi palást vállra terítése – mint a testvériség jelképe, végül pedig a térdeplő jelölt sarkának sarkantyúval érintése. Ez a szimbolikus gesztus utal a lovagok lovas múltjára. Majd átvették lovagi diplomájukat és igazolványukat is. Az új lovagtárs keresztnevéhez immár jogosan illesztődik a „Sir” vagy „Lady” előtag, ahogy először itt hangzott el a neve.

        

Ezután a Szuverén Ciprusi Rend zászlaja és avatási kardja váltotta fel a Máltai Lovagrend zászlaját és kardját. H.G. George Popper a Ciprusi Rend nagykancellárja röviden ismertette a Rend történetét, amely, mint a Máltai Lovagrend katonai szárnya a KMFAP szövetség elit része és 900 éves rendkívül izgalmas története során mindvégig nagyon kis létszámú, de annál nagyobb követelményeknek megfelelő lovagot tudhatott tagjai között. Tudjuk, hogy a Ciprusi Rend királyi alapítása óta felavatott összes lovag száma nem haladta meg az ezer főt. 

H.M.E.H. Prince José nagymester ezúttal egy jelöltet avatott, aki felölthette a Ciprusi lovagok, más nevükön a Kard és Csend titokzatos lovagjainak sötétkék-piros palástját, a nyolc-csúcsú kereszttel és ezüsttel ráhímezve a kard és a Silencium szó “S” betűje, ahogy az a nyakkereszten is látható.

A Lovagavatás mintegy kétórás időtartamának rövid szüneteiben az alkalomhoz illő klasszikus és modern zenei betétek hangzanak el, ezúttal Schwartz Dávid nagyszerű tolmácsolásában. 

Az avatások végén az előléptetések és kitüntetések átadásának voltunk tanúi. A Lovagrend vezetői nagyra értékelik és külön elismerésben részesítik azokat, akik a Rend érdekében jelentős munkát végeznek. Ezen alkalommal négy lovagtársunk részesült előléptetésben, két lovag pedig kitüntetést vehetett át érdemei elismeréseként. 

   

A lovagavatási ceremónia lezárásaként a Máltai Lovagrend (KMFAP) fenntartásában működő – Pro Deo State University (PDSU) díszdoktori ünnepsége következett, ahol olyan elismerések kifejezésére és átadására került sor, melyek egész életutakat, emberi helytállásokat dicsérnek.

Prof. José Manuel Costa da Veiga Cosmelli rektor, Lady Isabel Cosmelli és Lady Anna Popper az akadémiai tanács tagjai négy személynek adták át a díszdoktori diplomát, akik kiérdemelték ezt az igen magas kitüntetést. 

    

Megragadva az alkalmat ezúton is gratulálunk az újonnan avatott dámának és lovagoknak és a Pro Deo State University díszdoktorainak. Reméljük, hogy mihamarabb megtalálják helyüket a Rend megfelelő nyelvi perjelségében, vagy nagyperjelségében. Számítunk elkötelezettségükre, önzetlen munkájukra, amellyel a nagy múltú Jeruzsálemi Szent János Rend, későbbi nevén Máltai Lovagrend rangját és elismertségét erősítik szerte a világon, méltóképpen dicső elődeinkhez, különös tekintettel a lovagok legfőbb tevékenységére a XXI. században, a humanitárius munkára, a rászorulók érdekében, faji, vallási, politikai és nemi megkülönböztetés nélkül.

A Lovagrend vezetősége nevében ezúton is köszönetet mondunk minden közreműködőnek a 12. szlovákiai avatás érdekében végzett hatékony, önzetlen és eredményes munkájáért, különös tekintettel a Szlovák Nagyperjelség tagjaira, akiknek jelentős szerepe volt a különleges helyszín kiválasztásában és a szervezői munkában.

     

A Magyar Nagyperjelség tagjainak is hálás köszönetünket fejezzük ki azért, hogy a több száz kilométeres távolság ellenére nemcsak részt vettek a ceremónián, hanem hathatós segítségükkel hozzájárultak az esemény sikeréhez. 

A hivatalos fotózás után Gálavacsorára invitáltuk a vendégeket a fürdővárosként híres Bajmóc egyik kedvelt éttermébe, a "Slavia Restaurant"-ba, ahol gazdag büfévacsora, helyi és nemzetközi specialitások, lovagi torta, zene, tánc és valódi szlovák folklór műsor, valamint nagyon jó hangulat várta a mintegy száz vendéget. 

    

 2017. július 24.