Események
 
 
   
 
 
Members Entrance
 
 

   
 
 
Calendar
 
 
 
 
Oktatás
 

JERUZSÁLEMI SZENT JÁNOS SZUVERÉN MÁLTAI LOVAGREND AUTONÓM PERJELSÉGEK SZÖVETSÉGE (KMFAP)

 

DIPLOMÁCIAI AKADÉMIA

2007. szeptember 12. - 2008. június 11.

 

Helyszín: Ramsys Zrt. oktatóterme. 1051. Budapest, Hercegprímás u. 13. (a Bazilika mellett)

Foglalkozások rendje: megnyitó és első előadás 2007. szeptember 12-én, szerdán 17.00-20.00 között. Ezt követően a foglalkozások minden szerdán 17.00-20.00 óra között lesznek.

 

TEMATIKA

 

1. A Jeruzsálemi Szent János Szuverén Máltai Lovagrend Autonóm Perjelségek Szövetsége (KMFAP) története, szervezeti rendje és tevékenysége (2x1.5 óra)

 

2. A diplomácia története (2x1.5 óra)

Történeti áttekintés, elsősorban az európai diplomáciáról

 

3. Nemzetközi biztonsági ismeretek (3x1.5 óra)

A biztonság fogalmának értelmezése. Kétpólusú-egypólusú-multipólusú világrendszer. Védelmi doktrínák. A NATO és a nemzetközi szervezetek szerepe a biztonságban. Jelenlegi válsággócok a világban. A nemzetközi terrorizmus és az ellene folyó küzdelem. A kábítószer elleni harc. A globalizmus kihívásai.

 

4. Nemzetközi Jog (6x1.5 óra)

-a nemzetközi jog fogalma, sajátosságai; mai szerepe a nemzetközi kapcsolatokban

-a nemzetközi jog forrásai; a nemzetközi jog és a belső jog viszonya

-az állam, mint a nemzetközi jog alanya; az állami szuverenitás kérdése

-az államok keletkezése és megszűnése; az államutódlás

-az állam területe; az állam területi felségjogának korlátozásai

-az állam vízi területe; a tengerjog

-a légtér és a világűr nemzetközi jogi rezsimje

-az emberi jogok védelme [Európa Tanács, EBESZ, EU,]

-a kisebbségek védelme a nemzetközi jogban

-az állampolgárság nemzetközi jogi jelentősége

-a külföldiek jogállásának nemzetközi jogi kérdései

-az állam nemzetközi jogi felelőssége

 

5. A diplomáciai és konzuli kapcsolatok (10x1.5 óra)

 

A nemzetközi jog alanyai, forrásai; a diplomáciai és konzuli kapcsolatok jogának fejlődése

A nemzetközi szerződés, mint a nemzetközi jog legfőbb forrása. A nemzetközi szerződések joga. A diplomáciai és konzuli kapcsolatok jogának fejlődése. A külképviseletek rendszere és egymáshoz való viszonya. A diplomáciai kapcsolatokról szóló 1961. évi és a konzuli kapcsolatokról szóló 1963. évi Bécsi Egyezmények.

 

Az 1961. és 1963. évi Bécsi Egyezmények alapfogalmai; a két egyezmény szankciórendszere a diplomáciai és konzuli képviseletek feladatköre

Fogalom-meghatározások az Egyezményekben. Az Egyezményekben nem definiált fogalmak. A diplomáciai és konzuli kapcsolatok felvétele, képviseletek létesítése. A diplomáciai és konzuli kapcsolatok megszakadása. A külképviseletek alapvető feladatai. Az Egyezményekben nem szereplő feladatok. A diplomáciai és a konzuli védelem. A diplomáciai és a konzuli feladatok egymáshoz való viszonya. Harmadik állam képviselete. A bécsi egyezmények szankciórendszere. A hátrányos megkülönböztetés tilalma és a viszonosság.

 

• A diplomáciai és konzuli képviseletek tagjai

Akkreditáció. Többes akkreditáció. Közös képviselet. A képviseletek tagjainak kinevezése. A diplomáciai és a konzuli személyzet állampolgársága. Persona non grata. A fogadó állam értesítése a képviselet személyzetéről. A képviselet létszáma. A képviselet vezetőjének kinevezése. A megbízólevél átadása. A képviseletek vezetőinek osztályba sorolása. Rangelsőbbség. Diplomáciai rangok. A képviselet vezetőjének helyettesítése. Tiszteletbeli konzulok.

 

• A képviseletek, mint szervezetek. A képviseletek kiváltságai és mentességei

A képviselet székhelye. A konzuli kerület. A képviseletek fogadó államon belüli rendszere. Az irattár és a képviselet helyiségei. A lobogó és a címerhasználat joga. A képviselet helyiségeinek és vagyontárgyainak sérthetetlensége. Belépési tilalom és szükségállapot. A diplomáciai menedék. Vagyontárgyakra, köztük a magánlakásra és a gépjárműre vonatkozó szabályok. Az állami immunitás. A képviselet adó és illetékmentessége. Vámmentesség. A képviselet irattárának sérthetetlensége. A képviselet tevékenységének könnyítése. A képviselet tagjainak szabad mozgása. A külképviseletek érintkezési szabadsága. A diplomáciai és konzuli poggyász. A diplomáciai és konzuli futár. A nem kísért küldeményekre vonatkozó szabályok.

 

• A diplomáciai és konzuli képviselet tagjainak kiváltságai és mentességei I.

A diplomáciai képviselő és a konzuli tisztviselő sérthetetlensége. A diplomata vagy más hivatalos útlevelekre vonatkozó nemzetközi gyakorlat. A diplomáciai képviselő büntető joghatóság alóli mentessége. A diplomáciai képviselő polgári és államigazgatási joghatóság alóli mentessége. A tanúvallomás tétel alóli mentesség. Mentesség a végrehajtás alól. A küldő állam joghatósága. A mentességek szabályozása a jogban. Lemondás a joghatósági és végrehajtás alóli mentességekről. Mentesség a társadalombiztosítási és idegenrendészeti jogszabályok hatálya alól.

 

• A diplomáciai és konzuli képviselet tagjainak kiváltságai és mentességei II.

A diplomáciai képviselők és konzuli tisztviselők és a fogadó állam.

A haszonszerző tevékenység tilalma. A fogadó állam kötelezettségei a személyzet hazatérésével kapcsolatban. Az igazgatási műszaki személyzet, a kisegítő személyzet tagjának mentességei. A konzuli alkalmazott, magánalkalmazott jogi helyzete. A diplomáciai képviselő és konzuli tisztviselő adó- és vámmentessége. Jogi szabályozás. A családtagok mentességei. A fogadó állam állampolgáraira vonatkozó mentességek. A mentességek kezdete és vége. A harmadik államokat érintő kötelezettségek. A fogadó állam törvényeinek tiszteletben tartása, kapcsolattartás a fogadó állammal. Visszaélés a kiváltságokkal és mentességekkel.

 

• A külképviseletek rendszere

A diplomáciai és konzuli képviseletek, valamint a nemzetközi szervezetek mellett működő képviseletek. A szakattasé rendszer, a katonai attasék jogállása, hírszerzés és diplomácia.

 

• A konzul feladatai. A konzuli védelemről szóló 2001. évi XLVI törvény, a konzuli védelem és konzuli együttműködés az Európai Unióban.

A konzuli védelem nemzetközi és jogi belső szabályainak viszonya. A törvényi szintű szabályozás indokai a magyar jogban. Más államok jogszabályai a konzuli védelemről. A törvény személyi és tárgyi hatálya, viszonya a hatályos nemzetközi szerződésekhez, harmóniája az EU közösségi szabályaival. Eljárási szabályok. Adatvédelem. Eljárás hagyatéki ügyekben. Anyagi segítségnyújtás. Érdekvédelem büntetőügyekben. Segítségnyújtás katasztrófa szituációkban. Turisztikai információk. Konzuli feladatok az állampolgár halála esetén. Eljárás (más) EU tagállam polgárának védelmében. Konzuli együttműködés az EU tagállamok között (központi és külképviseleti szinten). Európai Külügyi Szolgálat.

 

• A konzul közjegyzői jellegű jogköre

A konzuli tisztviselő konzuli okirat készítői és konzuli tanúsítvány kiállítási jogköre. Diplomáciai és konzuli felülhitelesítés. A konzuli tisztviselő által kiállított egyéb közokiratok. A konzuli letét .

 

• Állampolgárság és állampolgársági ügyek a konzuli jogban

Az állampolgárság fogalma és alapelvei, többes állampolgárság. A hontalanság. Az állampolgárságról szóló európai egyezmény. Az állampolgársági jog alapvető szabályai. A konzul feladatai állampolgársági ügyekben. A jogi személy honossága. Az európai állampolgárság. 1997-es Európai Egyezmény az állampolgárságról.

 

• Az utazáshoz való jog, úti okmányok

Az utazáshoz való jog, mint alapjog. Az útlevél és a külföldre utazáshoz való jog nemzetközi jogi alapjai. Az útlevél nemzetközi jogi funkciói. A hivatalos útlevelek. Az útlevéleljárás. Az uniós polgárok mozgás- és letelepedési szabadsága.

 

• vízumrendészet és vízumpolitika

A vízum fogalma, vízumrendészet. Az Európai Unió vízumpolitikája, a schengeni rendszer. Vízummentességi megállapodások.

 

6. Nemzetközi szervezetek (4x1.5 óra)

-történelmi visszatekintés, a nemzetközi szervezetek szerepe és jelentősége a nemzetközi kapcsolatokban

-az ENSZ létrejötte és tevékenysége

-az ENSZ BT, reformtörekvések

-az Európa Tanács megalakulása, szerepe a mai korban

-az EBESZ létrejötte, jelentősége

-a NATO a hidegháború éveiben és most

-Európán kívüli regionális szervezetek

-nemzetközi NGO-k

 

 

7. Nemzetközi kereskedelempolitika, nemzetközi pénzügyek (4x1.5 óra)

A világ fő gazdasági erőközpontjainak bemutatása: Egyesült Államok, Európai Unió, Ázsia. Globalizálódó világgazdaság, liberalizáció vagy protekcionizmus? A G8-ak. Energiapolitika, környezetvédelem. A világ pénzügyi rendszere Bretton-Woods-tól napjainkig. Az IMF, az Európai Bank, az EBRD és más pénzügyi csoportok szerepe. Dollár vs. euró.

 

 

8. Civilizációk, kultúrák és a nemzetközi kapcsolatrendszer (6x1.5 óra)

-az iszlám civilizáció

-a kínai civilizáció (2x1.5 óra)

-a japán civilizáció

-a latin-amerikai civilizáció

-az indiai civilizáció

 

 

9. Az Európai Integráció (4x.1.5 óra)

Az integráció fejlődésének 50 éve. A bővítés határai: Törökország? Az EU szervezeti felépítése és működése. A döntéshozatali mechanizmus. Az Európai Tanács és a Bizottság szerepe. A 27-ek Európája, versenyképesség vagy leszakadás. Az EU agrárpolitikája. Regionális politika és a támogatások rendszere. Schengen és az egységes Európa. Az európai állampolgár.

 

 

10. Protokoll ismeretek (10x.1.5 óra)

Előadás sorozat és gyakorlati képzés, jártasság a diplomáciai protokollban

 

11. Retorika (6x1.5 óra)

Előadás sorozat és beszédgyakorlatok: a helyes és szép beszéd elsajátítása

 

12. Sajtó és médiatréning: (elmélet: 4x1.5, gyakorlat: 4x1.5 óra)

- hogyan működik a sajtó (a média „hatalma” és hatása)

- hazai helyzetkép

-a sajtóorgánumok tulajdonosai és érdekeik

-a sajtó és a közszolgálat (tv, rádió, internet)

-hogyan és mikor készül cikk, interjú

- PR és újságírás

-off the record, sajtókapcsolatok

-a sajtó manipulálása – üzenetek

-kommunikációs helyzetek elemzése

-az üzenetek szerkezete és típusai

-műfaji alapvetések (elektronikus, print, on-line)

-mire való? a TV, a rádió, a napilapok, az Internet, a hetilap, az sms-ek, a saját újság)

-hogy működik az olvasó – (médiafogyasztási panelek)

-hogy működik, működjön (ennek fényében) az interjú alany

-a cég képviselete a média előtt

-belső körök, médiaklubok szervezése és működtetése
-sajtóesemények tervezése és szervezése.
-reklámszervezés
-médiakapcsolatok, a cég jellegéhez, szakterületéhez illeszkedő médialisták összeállítása
-szakújságírókkal való kapcsolattartás, előzetes tájékoztatás, kapcsolatok ápolása

-exkluzív információk, „csöpögtetés”
-médiaesemények, sajtótájékoztatók előkészítése, nyilatkozatokra történő felkészítés

-a „hírcsinálás” művészete
-kérdések és válaszok összeállítása

-amire fel lehet készülni, és amire nem, a „kitérés” művészete

-nem publikus információk, magyarázkodás

-öltözködés, viselkedés a kamera előtt, váratlan helyzetek, testbeszéd, mozdulatok, tekintet, színek szerepe

-rádióinterjúk, telefoninterjúk, írott sajtó

-hol érdemes megjelenni és miért?

 

 

13. Interkulturális kommunikáció (3x1.5 óra)

Sikeresen kommunikálni azt jelenti, hogy tudjuk, mikor, kinek, mit és hogyan kell mondani ahhoz, hogy egy adott hatást, vagy célt elérjünk. Ez nem egyenlő a szavak grammatikai ismeretével. Téved, aki azt gondolja, hogy ha beszél egy idegen nyelvet, akkor tud azon kommunikálni is. A külföldiekkel folytatott eredménytelen üzleti tárgyalások, feszélyezett munkakapcsolatok hátterében gyakran a kultúrák közötti különbségek ismeretének hiánya húzódik. Mások a hagyományok, a bemutatkozási, üdvözlési, köszönési szokások, más a verbális és nem verbális kommunikáció aránya, mást jelent a pontosság. A különböző kultúrákban eltér egymástól a férfiak és a nők helyzete a társadalomban, csakúgy, mint az érzelmek megnyilvánulásának intenzitása illetve tolerálása. Az előadások célja, hogy a hallgatók megismerjék a különböző kultúrák legfontosabb jellemzőit, megértsék a más kultúrában élők viselkedését, gondolkodásmódját, és ezek birtokában hatékonyabbá, sikeresebbé tegyék nemzetközi kapcsolataikat.

 

-interkultúra - kulturális különbségek

-látható és nem látható kulturális szimbólumok

-üzenetek hatása

-individualizmus - kollektivizmus

-bizonytalanságkerülés -tűrés

-hatalmi távolság,

-maszkulin-féminin viselkedésminták

-kommunikációs különbségek - mítoszok, szimbólumok, nyelvi eszközök, értékek, érzelmek kimutatása, társalgás menete, környezeti kódok, gesztusok

-viselkedési elvárások az üzleti életben: ( általános jellemzők, tárgyalási stílus, tárgyalási kultúra, testbeszéd, kulturális különbségek , stb.)

Észak-Európa: Finnország, Svédország, Norvégia, Dánia

Nyugat-Európa : Nagy- Britannia, Írország, Németország, Hollandia, Franciaország

Brüsszel és az EU

Dél-Európa : Spanyolország, Portugália, Görögország, Olaszország, Ciprus

Kelet-Európa és a környező országok : Csehország, Lengyelország, Szlovákia, Oroszország, Balti államok, FÁK országok, Románia

A világ más tájain: arab országok, Távol-Kelet, USA, Dél-Amerika

 

 

14. Kommunikációs stílus és hatékonyság, nyilvános szereplés (elmélet: 3x1.5, gyakorlat 4x1.5 óra)

A modern üzleti világban a siker alapvető fontosságú eleme, hogy világosan, tömören és meggyőzően fejezzük ki magunkat. Gyakran nem a mondanivalóval győzzük meg partnerünket, hanem kommunikációs eszköztárunk megfelelő alkalmazásával. El kell ugyanis „adni” magunkat, a termékünket, a cégünket. Ehhez pedig szükség van a kommunikációs készségek fejlesztésére, a meglévő adottságok tudatos alkalmazására. Az előadások és a gyakorlati foglalkozások célja, hogy a résztvevők megtanulják, hogyan kell egy beszélgetést elindítani és irányítani, miként kell egy előadást felépíteni és hatásosan befejezni, mi kell ahhoz, hogy mondanivalónk és testbeszédünk ugyanazt fejezze ki, hogyan legyünk hitelesek és eredményesek.

 

-kommunikációs csatornák

-egyirányú kommunikációs helyzetek

-kétirányú kommunikáció - visszacsatolás

-üzenetek hatása verbális, vokális, non-verbális)

-verbális kommunikációs – motivációs ereje, különbségek társadalmi csoportok között,)

-vokális kommunikáció (hanglejtés, hangszín, tempó, hangsúly, légzéstechnika, a beszéd fejleszthető és nem

fejleszthető részei)

-non-verbális kommunikáció( mimika, tekintet, gesztusok, távolság, testtartás)

-szimbolikus kommunikáció külsőségek)

-hitelesség – összhang

-a testbeszéd értése kultúránként eltérő

-nyilvános szereplés előkészítése- önismeret

(beszédjellemzők, non-verbális jellegzetességek, problémaérzékenység, közlésigény és kifejezőkészség

összhangja, temperamentum, stb.)

-kommunikációs stílusunk felismerése (domináns, semleges, alárendelt)

-további stílusjellemzőink ismerete ( kétkedő, pedáns stb.)

-saját image kialakítása

-előadások fajtái, tervezése, előkészítése

-a hatásos kezdés és befejezés

-érvelési technikák

-szóhasználat

-a jó előadó kellékei

-előadói testbeszéd fejlesztése

-a közönség megnyerése

-jó és rossz kérdések

-a helyes reagálás technikái- kínos helyzetek

-gyakori hibák

-prezentáció- előkészítése, felépítése,

-a prezentációs kellékek tudatos használata

-a figyelmes hallgatás

 

2007. június 6.