A lovagrendi tagsággal kapcsolatos általános információk
 

A következő információk azon személyek számára készültek, akik a Jeruzsálemi Szent János Szuverén Máltai Lovagrend Autonóm Perjelségek Szövetsége (továbbiakban: KMFAP) tagjai kívánnak lenni, Máltai Lovag / vagy Dámaként, illetve a "Kard és Csend Lovagja" azaz a Szuverén Ciprusi Rend tagjaként. A Szuverén Ciprusi rend a KMFAP történelmi katonai ága. (Története megtekinthető a www.orderofcyprus.org oldalon)

A KMFAP eszmeisége:

A Jeruzsálemi Szent János Szuverén Máltai Lovagrend Autonóm Perjelségek Szövetségébe felvétel előtt álló minden személynek, mint leendő Lovagnak és Dámának tudatában kell lennie azzal, hogy egy lovagi szervezet és intézmény tagjává válik, ezért elvárható, hogy megfelelően felkészüljön erre az egész életét befolyásoló és bizonyos értelemben megváltoztató eseményre. Ismerje és fogadja el a Lovagi Becsületkódexet, éljen szabályai szerint, amelyek alapvető vallási, emberbaráti és humánus elveken alapulnak. Keresse az igazságot és tegyen meg mindent érte, segítse és támogassa a társadalom legrászorulóbb tagjait.

Az ökumenikus szemlélet érvényesülése a Lovagrendben (KMFAP)

A lovagi lét a keresztény hitre és elődeink dicső érdemeire épül, az ebből eredő spirituális elvek és szilárd erkölcsi értékek hozzájárulnak ahhoz, hogy a Jeruzsálemi Szent János Szuverén Máltai Lovagrend tagjai szabadon gyakorolják saját vallásukat, hitüket – lelkiismeretük és meggyőződésük szerinti formában és mértékben – a Lovagrend ökumenikus szellemisége értelmében.

A Szövetség Lovagjának és Dámájának lenni egy kivételes esély arra, hogy az egyén elkötelezze magát az erkölcsi és szellemi eszmény keresésére, a humánus értékrend követésére, amely az irgalmasság erényén alapul. Az irgalmasság az ember azon hajlama, amely arra készteti, hogy jóindulattal viszonyuljon embertársaihoz és tegyen jót velük.

A Rend Lovagjainak és Dámáinak az elődeik által örökül hagyott hittel gazdagodva kell gyakorolni a toleranciát és törekedni a harmonikus együttélésre az összes jóakaratú emberrel, függetlenül vallási, faji hovatartozástól és hagyományoktól. Meg kell találnunk a szeretet receptjét, a megértést és együttműködést a különböző vallású, kultúrájú és világnézetű emberek között. Mindegyikünknek szilárdan meg kell őrizni saját erkölcsi alapelveit és tradícióit, és tisztelni kell mások meggyőződését, a sajátunkétól eltérő, bármilyen értelmű másságot.

Ebben fejeződik ki az ökumenikus szellemiség és tudatosság, amely Lovagrendünk egyik legfőbb alapelve.

A KMFAP

A Jeruzsálemi Szent János Szuverén Máltai Lovagrend Autonóm Perjelségek Szövetsége jogi személy, nemzetközi jogalany, ősi alapítású nemzetközi intézmény, alapvető humanitárius célokkal, amelyet a humánus értékrendet követő kiválasztott személyek, Lovagok és Dámák csoportja alkot. Nemzetközi jogi értelemben terület nélküli, szuverén állam. Szuverén minőségében elidegeníthetetlen és sérthetetlen jogokkal rendelkezik, amelyeket a tradíciók értelmében és a saját érdemei révén szerzett meg, továbbá a nemzetek nemzetközi közössége elismerése által megerősített szokásjogi kiváltságokat és előjogokat élvez, a szuverenitás összes egyéb jellemző vonásával együtt.

A KMFAP – az Amerikai Egyesült Államokban, New York államban van hivatalosan bejegyezve, nonprofit szervezetként, - a bejegyzésben kiemelve, hogy történelmi Lovagrendről van szó - s ott található a Fő Magisztrátusi Székhely is. A jellege és eredete által a Jeruzsálemi Szent János Szuverén Máltai Lovagrend Autonóm Perjelségek Szövetsége humanitárius elhivatottságú Lovagrend. A lovagok szellemi értékei és a Rend elődeinek tettei és érdemei hozzájárultak ahhoz, hogy a Rend világ viszonylatban tiszteletet és megbecsülést vívott ki, s olyan közösséggé vált, amelyben a Lovagok és Dámák még jobb és felelősségteljesebb emberekké válhatnak.

A Szövetség célja – összhangban a korai alapítók és elődök szándékaival – a Lovagrend testvériségként való megőrzése, amelynek tagjai személyük, erkölcsiségük és munkájuk segítségével hozzájárulnak a Lovagrend fennmaradásához, segítséget nyújtva a társadalom leginkább nélkülöző rétegeinek nemzeti és nemzetközi szinten. A Lovagrend eredetileg kizárólag keresztény és nemesi származású személyek előtt volt nyitva. A KMFAP létrehozásában és működésében a humánus alapelvek döntő szerepet játszanak és ma már nyitva áll minden érdemes és jószándékú személy számára – nemzeti és felekezeti hovatartozásra tekintet nélkül, társadalmi státusztól és rassztól függetlenül – aki a Szuverén Rend tagja kíván lenni és kéri ezt. A Szövetség minden egyes Lovagjának és Dámájának egyenlő jogosultsága van bármilyen szervezeti, vagy állami - kormányzati pozíció elnyerésére a KMFAP szervezetében.

A Lovagok és Dámák a felavatási aktus által elfogadják, hogy egy terület nélküli szuverén lovagi állam polgáraivá válnak anélkül, hogy lemondanának az eredeti állampolgárságukról, (erre utaló hatás vagy kikötés nélkül!). A Jeruzsálemi Szent János Szuverén Máltai Lovagrend Autonóm Perjelségek Szövetsége tagjai, Lovagok és Dámák kötelesek betartani származási országuk hatályos törvényeit, példás és hasznos polgárokként élni az adott ország társadalmában, és elvárható, hogy betartsák a Szövetség (KMFAP) törvényeit és szabályait is, ha ezek nem ütköznek saját országuk törvényeivel.